Dokumentų valdymas

Elektroninių dokumentų valdymo sistema – tai, kas leidžia dirbti efektyviau ir patogiau.
Vis daugiau organizacijų, siekdamos padidinti savo veiklos efektyvumą, įdiegia veiklos valdymo sistemas. Dažniausiai pokyčiai prasideda nuo dokumentų kompiuterizavimo. Dokumentų valdymas suteikia galimybę rengti, derinti, tvirtinti, centralizuotai registruoti bei saugoti dokumentus. Tai taip pat padeda juos rasti, persiųsti kitiems organizacijos darbuotojams, valdyti prieigą, registruoti ir kaupti su dokumentais atliktų veiksmų istoriją, susieti dokumentus tarpusavyje, nustatyti bei gauti priminimus apie dokumentus ar su jais susijusius svarbius įvykius. Pasikliaukite mūsų įmonės „Sekasoft“ dokumentų valdymo sistema ir perkelkite savo rūpesčius ant mūsų pečių.

Dokumento
rengimas

Dokumentai rengiami pagal iš anksto numatytus šablonus, kurių pagalba paprasčiau ir greičiau užpildomos dokumentų formos. Be to, rengiamą dokumentą nuorodomis galima susieti su kitais reikšmingais dokumentais.

Dokumento
derinimas/tvirtinimas

Derinant ir tvirtinant dokumentus galima matyti jų būseną, terminus bei kontroliuoti dokumento derinimo, tvirtinimo sekos dalyvių atliktus veiksmus. Procesai aprašomi per organizacinės struktūros, pavaldumo, pareigų ir rolių prizmę, todėl jų neveikia personalo kaita. Tvirtinimo ir dokumentų derinimo procese atsižvelgiama į darbuotojų atostogas, ligas ar dėl kitos priežasties neatvykimą į darbą – tam naudojamos pavadavimų funkcijos. Būtent dėl tokio jų valdymo dokumentų valdymo sistema leidžia užtikrinti efektyvesnį įmonės darbą.

Elektroninių dokumentų sudarymas ir pasirašymas

Dokumento tvirtinimo procese kuriami elektroniniai dokumentai. Jų patvirtinimui (pasirašymui) naudojami kvalifikuoti arba nekvalifikuoti parašai.

Dokumento versijavimas

Dokumentų valdymas apima ir dar vieną svarbų procesą – versijavimą. Tokios sistemos pagalba kuriamos naujos ir saugomos senos to pačio dokumento versijos, sekama versijavimo istorija.


Dokumento registravimas

Dokumentų valdymo sistema palengvina ir ypač atsakingą etapą – dokumentų registravimą. Užregistruojami arba perduodami registratoriui tiek suderinti ar patvirtinti, tiek nederinti ar nepatvirtinti dokumentai. Dokumentai gali būti registruojami ir automatiškai. Yra galimybė užregistruoti neribotą dokumento priedų kiekį. Užregistruotas dokumentas tampa prieinamas atitinkamiems sistemos naudotojams.

Dokumentų perkėlimas, archyvavimas

Suderinti ar patvirtinti dokumentai (sutartis, išorinė ir/ar vidinė korespondencijos, tvarkomasis dokumentas, instrukcija) perkeliami į jo tipo specializuotą modulį. Seni dokumentai archyvuojami pagal organizacijos iš anksto apibrėžtas taisykles.

Dokumento paieška

Paieška vykdoma pagal dokumento atributus arba bet kokį turinio fragmentą. Greičiau surasti su dokumentu susietas sutartis ar bet kokią informaciją padeda greita paieška dokumentų bazėje.

Prieigos teisių valdymas

Tai – galimybė suteikti ar atimti dokumento skaitymo, redagavimo ir kitas teises atitinkamiems dokumentų valdymo sistemos naudotojams, valdyti prieigą tiek segtuvo, tiek atskiro dokumento, tiek dokumento rekvizitų lygmenyse.

Darbuotojų informavimas

Organizacijos darbuotojų informavimas apie dokumentą, dokumento platinimą. Sistemos priemonėmis dokumentas gali būti persiunčiamas, pridedant žinutę su pastabomis vienam, keliems, visiems ar tik tam tikrai grupei sistemos naudotojų.

Audito informacija

Atliktų veiksmų istorijos registravimas suteikia galimybę peržiūrėti užregistruotą audito informaciją. Žurnale automatiškai registruojami sistemos naudotojų atlikti veiksmai su atitinkamu dokumentu. Išsaugoma tokia informacija, kaip veiksmo data ir laikas, susijęs sistemos naudotojas ir jo atliktas veiksmas. Tokiu būdu organizuojamas dokumentų valdymas suteikia tikslią informaciją apie dokumentus ir prieigą prie jų.

Naudos

Paieška